Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest firma Bagramet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytowie 77-100, przy ulicy Przemysłowej 2D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045443, o kapitale zakładowym 1.720.000,00 zł, NIP: 842-16-02-976, reprezentowaną przez: Tomasza Baranowskiego – Prezesa Zarządu.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • sprzedaży produktów i usług,
 • marketingu bezpośredniego oferowanych produktów i usług, przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  •  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bagramet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*] w celu:
  • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
  • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
  • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;
 • Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*] w celu:
  • dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej
  • przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Bagramet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Bagramet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Bagramet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyrażenie i cofnięcie zgody

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, może natomiast być niezbędne do zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. Cofnięcie zgody jest możliwe w każdym momencie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione producentom oferowanych produktów w celu realizacji zamówienia.
Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
Kategorie odbiorców danych (podmiotów) przetwarzających dane osobowe w imieniu Bagramet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

W każdym momencie mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jak skontaktować się z administratorem danych?

Kontakt z administratorem: adres e-mail biuro@bagramet.eu

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?

Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Polityka wobec plików Cookies.

Przeglądarka internetowa każdego Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe, tzw. cookies.
W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wymagają autoryzacji. Cookie jest to alfanumeryczny identyfikator, który utożsamiany jest z przeglądarką internetową, której Użytkownik używa. Dzięki cookies witryna może gromadzić statystyki na temat sesji Użytkowników ją odwiedzających. Dane, które witryna gromadzi są całkowicie anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie plików cookies bądź też ich automatyczne wymazywanie po zakończeniu wizyty na stronie www.
W większości przeglądarek internetowych w menu pomocy przeglądarki, Użytkownik może znaleźć informację jak zarządzać swoimi cookies. Znaleźć tam również można informację jak je usunąć oraz jak w przyszłości zablokować możliwość zapisania cookies na komputerze Użytkownika.

RODO* – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)