Polityka jakości

Deklaracja polityki jakości

Polityka Firmy BAGRAMET Sp. z o. o. sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby  oferowane wyroby/usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z wymaganiami krajowych oraz międzynarodowych przepisów a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:

  • oferowane i dostarczane mogą być tylko takie wyroby/usługi, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
  • wysoki poziom jakości usług, kompleksowa oferta usług i kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo wyrobów/usług.

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

  • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy PN-EN ISO 9000:2008 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami  i odbiorcami materiałów/wyrobów/usług,
  • systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu,
  • komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
  • planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałością,
  • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień. Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów dystrybucji i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu Firmy jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Prezesa Zarządu Firmy, który podpisał się poniżej.

Bytów, dnia 04.05.2009r.

Prezes Zarządu

Tomasz Baranowski